Ulaşılabilir Belediye 0 (242) 678 1008

Birimler

Fen İşleri Müdürlüğü

Belediye tarafından planlanan her türlü yapım işlerini, belediyenin görev alanında olan yolların açılmasını, yapılmasını ve onarılmasını, ihale yolu ile veya kendi olanakları ile gerçekleştirir. Ayrıca belediye tarafından yapılan her türlü yıkım işi bu müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır. İlçe sınırları içerisinde parkların, yeşil alanların ve çocuk oyun alanlarının yapım ve bakım hizmetlerine yerine getirir. Belediye sınırları içerisindeki sokak, cadde ve bulvarların temizliği ve kentliler tarafından üretilen katı atıkların toplanarak çöp dephoni yerlerine taşınması işlemini yapar.

fen@akseki.bel.tr

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İlçe sınırları içerisindeki yerleşim yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlar.

 

imar@akseki.bel.tr

Zabıta Amirliği

İlçe ve ilçe halkının düzen, sağlık ve huzurunu, yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almakla ve işlenen belediye suçlarını takiple yükümlüdür.

Osman ÇATLIOĞLU
Zabıta Komiseri V.

zabita@akseki.bel.tr

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

Başkanlık, belediye meclisi ve encümen tarafından onaylanarak gönderilen evrakların işlemlerini yürütür, Belediye meclisi ve encümenince karara bağlanan evrakların ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlar ve belediye meclisi komisyonlarının çalışmalarında raportörlük görevini yerine getirir.

Mustafa EREN
Yazı İşleri Müdürü

yaziisleri@akseki.bel.tr

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İşçi ve memur personelin işe alımından emekli oluncaya kadar, özlük haklarına ilişkin tüm işlemlerini yürütür.

 

insankaynaklari@akseki.bel.tr

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediye ile ilgili tüm ödemeleri ve muhasebe kayıtlarının düzenlemesini yapar.

Gelir ve Tahakkuk Alt Birimi

Belediyeye ait vergi, resim, harç ve muhtelif para cezaları, harcamalara katılma payı ve işgal niteliğindeki her türlü alacaklarını kapsayan işlemlerin takip ve tahsili işlerini yürütür.

Fatma SARI
Mali Hizmetler Müdürü

malihizmetler@akseki.bel.tr

Plan ve Proje Müdürlüğü

Plan ve Proje Müdürlüğü, taşınmazların yola terki, yoldan ihdası, birleştirilmesi ve ayrılması ile ilgili tescile esas işlemlerinin yürütülmesini yapar. Müdürlük, yeni yapılacak yapıların müellifince hazırlanan parseller üzerindeki konumunu belirleyen yapı yeri uygulama ve yapı yeri kot krokisi ile projesine göre subasman seviyesine gelen yapıların kontrol işlemlerini yürütür.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlamak.Mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurarak hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışmak.