tokiicerik (2)

 

T.C.
BAŞBAKANLIK
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

 
Sayı     : 77857635-120.02-[07-01]

Konu   : Antalya Akseki Belediye Projesi Hk.

AKSEKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Boğaz Mah.Rasih Kaplan Cad. No:39

Akseki/ANTALYA

İdaremizin dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşlar ile yoksulların konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik faaliyetlerinin ülke geneline dengeli bir şekilde yayılarak model oluşturması amacıyla; ön talep toplama yöntemiyle konut alıcısı temininin Belediyeler tarafından sağlanması kaydıyla, Belediyelerle işbirliği yapılarak toplu konut projeleri geliştirilmektedir.

Bu çerçevede, tarafınızca yapılan başvuru İdaremizce değerlendirilerek, Belediyenizce yapılan anket çalışması sonucunda öne çıkan talepler doğrultusunda, İdaremizce Belediyenizce önerilen arsa üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde B1 tipi brüt 75 m2 (2+1) 140 adet, C2 tipi brüt 122 m2 (3+1) 80 adet olmak üzere toplam 220 adet konut yapılması uygun görülmüştür. Konutların tip, m2, satış koşulları ve fiyatları (Ek-1 ve Ek-2) belirlenmiş olup, B1 ve C2 tipi konutlar için başvuru şartları ve gerekli belgelerle başvuru işlemleri ve başvuruların değerlendirilmesine ilişkin Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi yer almaktadır(Ek-3).Belediyenizce konut alıcısı temini uygulaması kapsamında, İdaremizce belirlenen konut tip, m2 ile satış fiyat ve koşulları çerçevesinde;

a- İlinizdeki toplu konut uygulaması kapsamındaki konutların satış işlemlerinde T.C. Ziraat  Bankası A.Ş. Akseki Şubesi bankacılık hizmeti verecektir. Konut alıcılarının yetkili banka Şubesine, B1 tipi konutlar için  2.000,00.- TL(İkibinTL), C2 tipi konutlar için 4.000,00.-TL (DörtbinTL) başvuru bedelini 19 Ekim-31 Aralık 2015 tarihleri arasında yatırmaları gerekmektedir.

b- B1 ve C2 tipi konut alıcısının ekte yer alan şartları haiz ve belgelerini tamamlayan kişilerden belirlenmesi BELEDİYENİZ yükümlülüğünde olacaktır ( Ek-3).

c- Konut alma şartlarını haiz kişilerden konut sayısından daha fazla başvuru olması durumunda; başvuranlardan konut almaya hak kazananlar ile hak sahiplerinin satın alacağı konutlar, tarafınızdan noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Başvuru sayısının konut sayısından fazla olması ve arsanın ilave konut üretimine müsait olması durumunda projedeki konut sayısı artırılabilecektir.

d- Kura sonucunda konut alıcısı olamayanların yatırdığı başvuru bedelleri; TOKİ tarafından yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, TOKİ tarafından belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede iade edilecek ancak başvuru bedelinin Bankada kaldığı süre için faiz veya herhangi bir hak talep edilmeyecektir.

e- Konut satın alma hakkından vazgeçen, konut peşinat tutarını bankaya yatırmayarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamayan, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi şartlarının yerine getirilmemesi sebebiyle sözleşmesi feshedilen veya kendi iradesi sonucu konutunu iade eden hak

sahiplerine ait konutlar TOKİ tarafından stoğa alınacak ve bu konutlar TOKİ tarafından kendi satış sistemi çerçevesinde yeniden değerlendirilecektir.

f- Ek-2 tabloda yer alan fiyatlar ortalama tahmini satış fiyatları olup, Belediyenizce yeterli talep sağlanarak projenin gerçekleştirilmesi halinde yapılacak ihale sonucuna göre, her bir konut için ayrı ayrı şerefiyeli konut satış bedelleri hesaplanacak ve hak sahipleri ile imzalanacak gayrimenkul satış sözleşmelerinde bu bedeller esas alınacaktır. Ek-2 tabloda yer alan fiyatlarla daha sonra bildirilen şerefiyeli fiyatlar arasında fark oluşması halinde, konut hak sahiplerinin yeni fiyatlarla ilgili bilgilendirilmesi Belediyeniz yükümlülüğünde olacaktır.

g-Yukarıda yer alan bilgiler ilanen halka duyurulacaktır.

Açıklaması yapılan bu kriterler doğrultusunda Belediyenizce;  

 • Başvuru bedelini yatırarak, B1 tipi ve C2 tipi konut için örneği (Ek-3)’de yer alan  Taahhütnameyi Bankada imzalayan ve ilk etapta gerekli belgelerini tamamlayan hak sahiplerinin tam listesinin,
 • T.C. vatandaşı olması,
 • Antalya il nüfusuna kayıtlı veya Akseki ilçesi sınırları içerisinde en az  1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması,
 • Toplu Konut İdaresinden  konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,
 • Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün olmaması, (Ancak kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışında tutulacaktır.)
 • 25 yaş ve üzerinde olması gerekmekte olup ancak;

07 Ocak 2015tarihine kadar İdaremize sunulması gerekmektedir.

           

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                            Ayhan KARACA

          Başkan a.

         Finansman Daire Başkanı

EKLER:

Ek 1-   Proje Albümü.

Ek 2-   Konut Satış Fiyatları.

Ek 3-   Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi.

……/10/2015  Uzman              :B.KARAPINAR

……/10/2015  Şb.Md   :H.KAYHAN


1-) Yukarıdaki tabloda yer alan fiyatlar tahmini ortalama konut satış bedelleridir. Belediyece yeterli talep sağlandığı takdirde, yapılan ihale sonucunda ihale bedeline göre herbir konut için ayrı ayrı hesaplanarak belirlenecek şerefiyeli konut satış fiyatları Belediyeye bildirilerek, bu fiyatlar üzerinden haksahipleri ile gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanacaktır.

2-)Belediyeye bildirilen tahmini ortalama konut satış fiyatları ile yapılan ihale sonucunda onaylanan ihale bedeli üzerinden hesaplanan şerefiyeli konut satış fiyatları arasında fiyat farkı oluşması halinde, Belediye konut hak sahiplerini bilgilendirerek, bu kesin konut satış fiyatları üzerinden konut alıcıları ile satış sözleşmesi imzalatmakla yükümlüdür. İhale sonucu oluşacak konut fiyat artışından TOKİ sorumlu değildir.

3-)Ortalama tahmini konut satış bedellerine KDV vb. vergiler ile Banka Komisyonu (BSMV ile birlikte) dahil edilmemiştir. Bu tutarlar alıcıya aittir.


4-) B1 tipi  konutlar için 4.000.-TL başvuru bedeli olarak alınacak, sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin satış aşamasında seçilen peşinat oranı kadar peşinat (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) tahsil edilerek, borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda  iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılacaktır. İlk taksit ödemesi konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle yapılacaktır.

5-) C2 tipi konutlar için 6.000.-TL başvuru bedeli olarak alınacak, sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin satış aşamasında seçilen peşinat oranı kadar peşinat (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) tahsil edilecek borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda  iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranlanında artırılacaktır. İlk taksit ödemesi sözleşme imzalama tarihini takip eden 4. ay itibariyle başlıyacaktır.


                                     BAŞVURU VE SATIN ALMA TAAHHÜTNAMESİ

TOKİ –  Antalya Akseki  Belediye Başkanlığı işbirliği çerçevesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Akseki’de inşa ettirilen ve satışa sunulan gayrimenkullerden satın almaya talibim. Konut Satın Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası’na katılmak için başvuru bedeli olarak  ¨4.000 ’yi .....…/.….../2015 tarihinde T.C. Ziraat  Bankası AŞ. Akseki  Şubesine yatırmış bulunuyorum.

TOKİ tarafından belirlenerek Akseki Belediye Başkanlığı’na  bildirilen konut fiyatlarının ortalama tahmini satış fiyatları olduğunu, Belediyece yeterli talep sağlanarak projenin gerçekleştirilmesi halinde, yapılacak ihale sonucuna göre, TOKİ tarafından, her bir konut için ayrı ayrı hesaplanarak Belediyeye bildirilecek şerefiyeli konut satış bedellerinin sözleşmeye esas olacağını;

İşbuBaşvuru ve Satın Alma Taahhütnamesini imzaladığım tarih itibarıyla; kendim, eşim ve velayetim altındaki çocuklarım üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmadığını, daha önce kendim, eşim ve velayetim altındaki çocuklarım tarafından Toplu Konut İdaresince satılmış bir konutu satın almamış olduğumu;

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Akseki Toplu Konut Uygulaması kapsamında bu şartlarla satışa sunulan konutlar için hane halkı adına, yani kendim, eşim ve velayetim altındaki çocuklarım adına, ancak tek bir başvuruda bulunabileceğimi, birden fazla başvuruda bulunduğum ya da hane halkının diğer fertleri tarafından başvuruda bulunulduğu taktirde tüm konut taleplerimin geçersiz sayılacağını, konut satın alma hakkı kazanmışsam bu hakkımı/haklarımı kaybedeceğimi,

Satışa sunulan konut sayısından daha fazla başvuru olması durumunda; başvuruda bulunanların, konut satın alma hakkı ile hangi konuta sahip olacağının belirlenmesi için Belediyece ilan edilen tarihte noter huzurunda kura çekileceğini,

Söz konusu kura ile konut satın alma hakkının belirlendiği gibi aynı zamanda hak sahibinin satın alacağı konutun da belirleneceğini ve noter huzurunda yapılan bu kuranın sonuçlarının tarafımdan kabul edileceğini,

Belediyece ilan edilen tarihte noter huzurunda yapılacak kura salonunda hazır bulunmadığım takdirde de kuranın çekilebileceğini;

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda ise, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutların TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirleneceğini,

Kura çekilerek konut satın alma hakkı kazandığım taktirde, ilan edilen Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama gününde T.C. Ziraat  Bankası AŞ.  Akseki Şubesine başvurarak, kurada almaya hak kazandığım konuta ilişkin, TOKİ tarafından belirlenecek şerefiyeli konut satış fiyatı üzerinden peşinatı yatıracağımı ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacağımı, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamadığım, kura sonucu almaya hak kazandığım konuta ilişkin peşinatı yatırmadığım, T.C. kimlik numaramı ve vergi sicil numaramı Banka’ya ibraz etmediğim taktirde Asil veya Yedek Alıcılar Listesindeki sıramı ve konut satın alma hakkımı kaybedeceğimi,

Kura sonucunda konut alıcısı olamadığım veya TOKİ tarafından projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, yatırdığım başvuru bedelinin TOKİ tarafından belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede tarafıma iadesini ve bedelin Bankada kaldığı süre için faiz veya herhangi bir hak talep etmeyeceğimi;

Konut satın almaya hak kazandığım halde tek nüsha halinde imzalanacak olan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi bedeli üzerinden oluşan tüm Damga Vergisini ve Bankaca tarafımdan tahsil edilecek peşinatın % 0,5 (binde beş) oranındaki banka komisyon tutarını, Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile birlikte Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama tarihinde ödemediğim taktirde konut satın alma hakkımdan vazgeçmiş sayılacağımı;

Yatırdığım başvuru bedelinin konut alıcısı olma hakkı tanımadığını, işbu belgeden doğan hak ve yükümlülüklerimi devir ve temlik edemeyeceğimi;

Mücbir sebeplerle ilan edilen tarihlerde işlemleri tamamlayamadığım ve bu durumu yetkili mercilerden alınacak belgelerle kanıtlayamadığım taktirde konut satın alma hakkımı kaybedeceğimi ve yukarıdaki şekilde işlem yapılacağını, işlemleri vekil eliyle de yürütülebileceğinden tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan heyet raporu da dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun sağlık nedeniyle alınan raporların mücbir sebep sayılmayacağını;

Tarafıma yapılacak her türlü bildirimin aşağıda belirtilen ikametgah adresime yapılmasına ve bildirimin adi posta ile de yapılabileceğine peşinen muvafakat ettiğimi;

Konutların inşaatı esnasında, zemin durumu, proje tadilatı veya uygulama anında oluşabilecek teknik gerekçelerden dolayı blokların yerlerinde ve yönlerinde yapılması zorunlu olan her türlü değişiklikler nedeniyle, tercih ettiğim konutta oluşacak şerefiye bedeli farklılıklarının TOKİ tarafından yeniden belirlenerek şerefiye puanları doğrultusunda konut fiyatına yansıtılmasını, teknik zorunluluk nedeniyle yapılan bu uygulama nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamayacağımı,

İşbu belge ile doğabilecek hukuki anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin tam yetkili olduğunu;

Talep, beyan, kabul ve taahhüt ediyorum. .... /.... /2015

İşbu Belge, 2 sayfadan ibarettir.

Başvuru No                :.................................................

Adı Soyadı                      :...................................................................................................................................................

Adresi                         :.............................................................................................................

Telefon İş                   :..............................  Ev: ............................. Cep: ................................

E-posta                       :.............................................

T.C. Kimlik no           :.............................................

                                                                                                                     İmza

                                                                                               

Ek : Konut başvuru bedelinin yatırıldığına dair dekont

Bu form Banka Yetkilisi huzurunda doldurulacaktır.

 

ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

-          Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

 • Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net ¨3.200 olması, ( Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla ¨3.200 olması gerekmektedir.)
 • Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs.) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)
 • İkametgah ilmühaberi Antalya ili Akseki  ilçesi sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair veya il nüfusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır.) ,
 • T.C. Kimlik Numaraları, (Aile bireylerinin)
 • Ekte yer alan başvuru formunda istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olacak olup, ayrıca başvuru formu imzalayarak kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira, faiz geliri vb. gelirinin olmadığını beyan edecektir.
 • Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı,
 • Hane halkı gelirinin en fazla net ¨3.200 olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
  • Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler  (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)
  • Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan çalışmadığına dair belgeleri,
  • B1 tipi konutlar; ¨2.000/¨4.000’nin başvuru bedeli olarak alınması,
  •  Sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar)  seçilen satış alternatifinde peşinatın (%12-%15-%20) tahsil edilmesi,
  • Borç bakiyesinin seçilen alternatif kapsamında 180 (15 yıl) ay, 216 (18 yıl) ay veya 240 (20 yıl) ay vade ile ödenmesi,
  • İlk taksit ödemesinin konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılması, borç bakiyesinin ve aylık taksitlerin her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılması, ilk artış döneminin teslim tarihini izleyen dönem başlatılması,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

eksiksiz olarak ibraz edecektir.

Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ :

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irad kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.


ÖDEMELERİN BAŞLANGICI :

koşulları ile satılacaktır.

Ek: Alt gelir grubu başvuru formu (3 sayfa)

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ
BAŞVURU FORMU

 

 

 

BAŞVURU NO

 

Adı :

Soyadı :

Baba Adı :

D. Yeri :

D. Tarihi : ...../...../...........

T.C. Kimlik No :

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe :

Köy / Mahalle :

Cilt No :

Aile Sıra No :

Sıra No :

İkametgah Adresi ve Süresi :


Tel :

Medeni Durumu

Evli  (     )

Bekar  (     ) 

Dul   (      )

 Başvuru Sahibinin İş Durumu

Çalışıyor (     )

Çalışmıyor (     )

İş yeri ünvanı :

İş yeri adresi :

 

Eşinin Adı Soyadı :

Doğum Tarihi:

Doğum Yeri :

Baba Adı :

Ana Adı :

T.C. Kimlik No:

Eşinin iş durumu

Çalışıyor (     )

Çalışmıyor (     )

Eşinin iş yeri ünvanı :

İş yeri adresi :

 

Çocuklarının Adı - Soyadı

Doğum Tarihi

Mesleği/Okulu

Medeni Hali

T.C. Kimlik No

Vergi Sicil no

1-

         

2-

         

3-

         

4-

         

5-

         

6-

         

7-

         

8-

         

9-

         

10-

         

Mesken Durumu

Aile/Akraba Evinde  (      )

Kiracı ise Miktarı : 

Başvuru Sahibinin Sosyal Güvenlik Durumu

Emekli Sandığı

 No

 

Bağkur  No

 

SSK No

 

Başvuru Sahibinin Maaş Tutarı

     

Başvuru Sahibi  Eşinin  Sosyal Güvenlik Durumu

Emekli Sandığı

 No

 

Bağkur  No

 

SSK No

 

Eşinin Maaş Tutarı

     

Velayeti altındaki çocuklardan çalışanların  Sosyal Güvenlik Durumu

Emekli Sandığı

 No

 

Bağkur  No

 

SSK No

 

Çocuğun  Maaş Tutarı

           

Bu Formu imzaladığım tarih  itibariyle, kendim, eşim ve/veya velayetim altındaki çocuklarımın üzerinde T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız bir gayrimenkulun bulunmadığını, daha önce bu kişilerce Toplu Konut Kredisi kullanılmamış veya  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca satılan bir konutun satın alınmamış olduğunu, İdarenin ilan ettiği Alt Gelir grubu başvuru şartlarını sağladığımı, bu şartlarla satışa sunulan konutlar için kendim, eşim ve velayetim altındaki çocuklar adına ancak bir başvuruda bulunabileceğimi, birden fazla başvuruda bulunduğum taktirde konut talebimin geçersiz sayılacağını, konut alma hakkı kazanmış isem bu hakkımı kaybedeceğimi,

Ayrıca, T.C. sınırları dahilinde kendim, eşim ve/veya velayetim altındaki çocuklarıma ait kira ve/veya faiz vb. gelirimin olmadığını, aksi bir durumun tespit edilmesi halinde konut alma hakkı kazanmış olsam bile iptal edileceğini,

TOKİ tarafından belirlenerek …...............  Valilik/Kaymakamlık/Belediyesine bildirilen konut fiyatlarının ortalama tahmini satış fiyatları olduğunu, Belediyece yeterli talep sağlanarak projenin gerçekleştirilmesi halinde,  yapılacak ihale sonucuna göre, TOKİ tarafından, her bir konut için ayrı ayrı hesaplanarak Belediyeye bildirilecek şerefiyeli konut satış bedellerinin sözleşmeye esas olacağını;

Başvuru Formunda istenilen bilgileri eksiksiz dolduracağımı ve form ile birlikte aşağıda yer alan başvuru belgelerini ............................ tarihine kadar Belediyeye ibraz edeceğimi aksi taktirde başvurumun geçersiz sayılacağını,

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Başvuru sahiplerinin 25 yaş ve üzerinde olmaları gerekmektedir. Eşi vefat etmiş çocuklu dul bayanlarda ise yaş kriteri aranmayacaktır)
 1. Başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs.) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)
 2. İkametgah ilmühaberi  (...................... ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair belge veya il nüfusuna kayıtlı ise nüfus cüzdan fotokopisi yeterli olacaktır.),
 3. Aile bireylerinin T.C. Vatandaşlık Numaraları,
 4. Nüfus Müdürlüğünden onaylı Vukuatlı nüfus kaydı,
 5. Hane halkı gelirinin en fazla net ¨
  1. Başvuru sahibi evli ise  kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler ( tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)
  2. Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,
   1. Nüfus Cüzdanı bilgileri ve fotokopisi ile Nüfus Müdürlüğünden onaylı Vukuatlı nüfus kaydı,
   2. İkametgah ilmühaberi (................... ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair veya il nufusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır.),
   3. Başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon,cep telefonu vs.) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)
   4. Hane halkı gelirinin en fazla net ¨
   5. Başvuru Bedeli dekont fotokopisi.

Noter huzurunda Konut Belirleme kurası çekilecek olup kura sonuçlarının tarafıma tebligat yapılmaksızın ......................... Valilik/Kaymakamlık/Belediyesinde ilan edileceğini, ibraz ettiğim evraklarla başvuru şartlarına sahip olduğumu kanıtlayamadığım durumlarda konut alma hakkımı kaybedeceğimi,  

 

Asil veya yedek hak sahibi olduğum taktirde, Belediye’de asılarak ilan edilen tarihlerde nihai şerefiyeli konut bedeli üzerinden Gayrimenkul Satış Sözleşmesini ……………... Bankası A.Ş. ..................................Şubesinde imzalayacağımı, kurada çıkan konuta ilişkin peşinatı  ve masrafları ( Damga Vergisi, Banka Komisyonu, BSMV gibi) yatıracağımı, konut satın alma hakkından vazgeçtiğim, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzalamadığım, konuta ilişkin peşinatı yatırmadığım, T.C. Kimlik Numaramı Banka’ya ibraz etmediğim taktirde Asil veya Yedek Alıcılar Listesi’ndeki sıramı ve konut alma hakkımı kaybedeceğimi,

Yedek hak sahibi olmam durumunda asil hak sahiplerinin sözleşme işlemlerinin bitiş tarihine göre kalan konutlar için yedek hak sahiplerinin işlem yapabileceğini, konut alma hakkı sırası gelmez ise hiçbir hak talep etmeyeceğimi,

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutların yine noter huzurunda yapılacak kura ile belirleneceğini,

Kura sonucunda hak sahibi olduğum takdirde, tek nüsha halinde düzenlenecek olan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi bedeli üzerinden oluşan Damga Vergisini, Bankaca tarafımdan tahsil edilecek peşinatın % 0,5 (binde beş) oranındaki Banka komisyon tutarını, Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile birlikte Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama tarihinde ödemediğim taktirde, konut hakkımdan vazgeçmiş sayılacağımı,

Mücbir sebeplerle ilan edilen tarihlerde işlemleri tamamlayamadığım ve bu durumu yetkili mercilerden alınacak belgelerle kanıtlayamadığım taktirde konut satın alma hakkımı kaybedeceğimi ve yukarıdaki şekilde işlem yapılacağını, işlemleri vekil eliyle de yürütülebileceğinden tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan heyet raporu da dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun sağlık nedeniyle alınan raporların mücbir sebep sayılmayacağını;

Hak sahibi olup sözleşme imzalamam durumunda konutumu borcu bitene kadar devredemeyeceğimi, ancak teslim alana kadar İdareye iade edebileceğimi; konutun bu süre içerisinde iadesi durumunda o tarihe kadar yapılan ödemelerin faizsiz olarak geri verileceğini, Damga Vergisi, Banka Komisyonu ve BSMV tutarının iade işleminde tarafıma iade edilmeyeceğini ve konut teslim edilmiş ise hiçbir suretle almış olduğum konutu iade edemeyeceğimi;

Ayrıca, sözleşme imzalamış olduğum konut için borç bitene kadar  kendim, eşim veya çocuklarımın ikamet edeceğini; söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmenin fesh edilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarlarının irad kaydedileceğini ve ödenen taksit tutarlarının masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edileceğini;

KDV Kanunu uyarınca  konut  satış bedeli ile teslim tarihine kadar tahakkuk etmiş olan dönem artış tutarları toplamının % 1’i oranındaki KDV tutarını anahtar teslimi sırasında ödeyeceğimi; ayrıca teslimden sonraki  6 aylık artış dönemleri  başında, borç bakiyesine uygulanan artışlardan da, artış tutarı üzerinden izleyen ilk taksit ödemesinde  KDV  tutarlarını ödeyeceğimi;

Konutların yapımı sırasında genel planlarda ve projelerde teknik ve yönetimsel nedenlerle gerekli görülerek yapılabilecek her türlü değişikliğin İdarenin yetkisi ve yükümlülüğü altında olduğunu;

Tarafıma yapılacak her türlü bildirimin aşağıda belirtilen ikametgah adresime yapılmasını ve bildirimin adi posta ile de yapılabileceğine peşinen muvafakat ettiğimi;

Başvuru Sahibinin Adı-Soyadı
İmzası

Yukarıdaki yer alan bilgilerin tarafımdan doğru olarak beyan edildiğini, aksi söz konusu olduğu takdirde başvurumun geçersiz sayılacağını, kura hakkımı kaybedeceğimi, konut alma hakkımın iptal edileceğini, Gayrimenkul Satış Sözleşmenin fesh edileceğini ve ödediğim peşinat ve taksit tutarlarının masraflar düşüldükten sonra faizsiz olarak iade edileceğini beyan ve kabul ederim.

                                                     

BAŞVURU FORMU İLE BİRLİKTE   ..............................VALİLİK/KAYMAKAMLIK/BELEDİYESİNE TESLİM EDİLECEK BELGELER:

 1. Nüfus Cüzdanı bilgileri ve fotokopisi ile Nüfus Müdürlüğünden onaylı Vukuatlı nüfus kaydı,
 2. İkametgah ilmühaberi (................... ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair veya il nufusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır.),
 3. Başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon,cep telefonu vs.) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)
 4. Hane halkı gelirinin en fazla net ¨
 5. Başvuru Bedeli dekont fotokopisi.

 

Yazımı paylaşmak ister misiniz?

Facebook ile paylaşGoogle Plus ile paylaşTwitter ile paylaş
Our website is protected by DMC Firewall!