Birimler

BİRİMLER

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Yazı İşleri Müdürlüğü görevleri aşağıda belirtildiği maddeler kapsamında yürütülür.

1) Belediyeye gelen dilekçe ve evrakların kayıtlarını yaparak ilgili Müdürlüklere sevk etmek, Konular hakkında Başkan ve Başkan Yardımcılarına bilgi vermek.

2) Belediye içi ve dışına gönderilecek evrakların yazışma kurallarını belirleyen Standart Dosya Planı ve Dosyalama İşlemlerinde Uygulanacak Kurallara” göre uygunluğunu sağlamak ve bu evrakları göndermek. İlgili tüm Müdürlüklerden gelen tebligat ve mektupların posta ile gönderilmesini sağlamak.

3) Belediye Başkanlığından çıkan evrakların kayıt altına alınarak 25 Mart 2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren “Standart Dosya Planı ve Dosyalama İşlemlerinde Uygulanacak Kurallara” göre dosyalanmasını sağlamak.

4) Resmi Gazetede çıkan ve müdürlüğünü ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeleri arşiv oluşturulacak şekilde dosyalamak.

5) Belediye Meclisi ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili gerekli yazışmaları hazırlamak ve yapmak. Meclis kararlarının tasdiki sonucu ilgili Müdürlüğe sevk etmek ve birer suretlerini dosyalamak.

6) Meclis işlerinde görevli elemanların çalışmalarını organize etmek ve yardımcı olmak.

7) Meclis ile ilgili 5393 sayılı Kanunun 20. maddesinde belirtilen Meclis toplantısı ile ilgili tüm işlevleri yerine getirmek ve Meclis Kararlarının Kanunlara uygun yazılmasını sağlamak.

8) 5393 sayılı Belediye Kanunun 23.maddesinde Meclis Kararlarının kesinleşmesi için belirtilen usulleri takip etmek.

9) Meclisle ilgili çalışmaları takip etmek, oturum tutanaklarını düzenli bir şekilde yazıp, suretlerini dosyalamak.

10) Meclis Üyelerine, Encümen üyelerine ve komisyon üyelerine ait aylık puantaj cetvellerini Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

11) Belediye Encümen toplantılarına 5393 sayılı Belediye Kanununun 33/a maddesi gereği katılmak, Encümen toplantılarında, yönlendirme ve sekreterya görevini yapmak.

12) Encümende alınan kararları yazışma kurallarına uygun olarak hazırlayıp, imzalattırdıktan sonra ilgili müdürlüklere göndermek ve birer suretini arşivlemek.

13) Belediye Kanunu uygulamasıyla ilgili yeni çıkacak olan, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğlerden birer suret meclis üyelerine vermek.

14) Başta Müdür olmak üzere tüm personel hizmetlerin yasalara uygun, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden başkana karşı sorumludur.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1) Yetkili makamlarca verilen emirleri yapmakla birlikte yönetmeliğin 5.maddesinde belirtilen tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür

2) Yasalar gereği ilgili dosya ve belgelerin düzenli arşivlenmesini sağlamak.

3) Belediye Encümen toplantılarına 5393 sayılı kanunun 33/a maddesi gereği katılmak.

4) Yetkili Makamlardan alacağı emirleri Müdürlük Personeline iletmek ve uygulanmasını sağlamak.

5) Müdürlüğün her ay yapmış olduğu çalışmalarla ilgili aylık faaliyet raporu hazırlamak. müteakip ayın ilk haftasında başkanlığa teslim etmek.

Memurların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Mevzuat gereği yapması icap edenlerle birlikte, Müdür ve Şefinin kendisine vereceği görevleri yerine getirmek.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL İŞLERİ SERVİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

5393 Sayılı yeni Belediye Kanunun 48.md.sinde Belediye Teşkilatı,norm kadroya uygun olarak;

1)   Norm Kadro İlke ve Standartları ile ilgili Yönetmelik gereği Memur ve İşçi Kadroları İptal-İhdas ve değişiklik cetvelleri düzenleyerek Belediye Meclisine sunmak,

2)    Belediye Personelinin Özlük ve Sicil dosyalarını yasalar gereğince tutmak ve saklamak,

3)    Belediye Hizmetlerinde çalıştırılacak olan Personelin işe alımları,Açıktan atanmaları, Kurumlar arası Naklen atama işlemlerini, hizmet gereği yapılan görev değişiklikleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

4)    Belediye Memurlarının Terfi işlemleri ile ilgili her ay terfi edeceklerin listesini hazırlayarak sicillerine işlemek,

5)    Belediye Personelinin (Memur-İşçi-Sözleşmeli Personel),Belediye Başkanı,Belediye Başkan Yardımcıları maaş ve ücretleri,Sosyal Haklar ile ilgili Tahakkuk işlemlerini yapmak,bunlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK ve Emekli Kesenek )Primleri,Kefalet Keseneği,Sendika aidatları,İcra kesintileri ile ilgili işlemleri yapmak,Emekliliği gelen Personellerin emeklilik işlemlerini yapmak,

6)    Belediye personelinin (Memur-İşçi-Sözleşmeli Personel) yıllık ve diğer sosyal izinlerinin takibini yapmak,

7)     Belediye Personeli (Memur-İşçi-Sözleşmeli Personel) ile ilgili Disiplin işlemlerini yapmak,

8)     Yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi ve İş Kanunu hükümlerini uygulamak,

9)  Belediyemize müracaat eden Üniversite ve Yüksekokul öğrencilerinin zorunlu stajlarını, kabul etmek ve onaylamak,

10)     Memuriyette iken bir üst öğrenimi bitiren memurların intibaklarını yapmak,

11)     Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak,

Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Başkanlık Makamı’nın halk, kurumlar ve Belediye Müdürlükleri ile olan ilişkilerinin düzenli ve sistematik bir şekilde yürütülmesini sağlamak, hizmet politikası ve stratejilerine uygun olarak faaliyetlerin halka tanıtım organizasyonlarını gerçekleştirmek.

Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye tarafından planlanan her türlü yapım işlerini, belediyenin görev alanında olan yolların açılmasını, yapılmasını ve onarılmasını, ihale yolu ile veya kendi olanakları ile gerçekleştirir. Ayrıca belediye tarafından yapılan her türlü yıkım işi bu müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır.

Müdür : Abdurrahman Gökduman

Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İlçe sınırları içerisindeki yerleşim yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlar.

Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye ile ilgili tüm ödemeleri ve muhasebe kayıtlarının düzenlemesini yapar. 

Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

ZABITA AMİRLİĞİ

İlçe ve ilçe halkının düzen, sağlık ve huzurunu, yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almakla ve işlenen belediye suçlarını takiple yükümlüdür. 

Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BASIN YAYIN - BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Belediyemizde bilgi işlem konularında teknik destek verir. 

Birim Sorumlusu: Doğan Doğanay

Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

RUHSAT VE DENETİM BİRİMİ

Belediye sınırları içerisindeki yeni açılan işyerlerine ilişkin sınıf tespitinin yapılarak, işyeri açma, çalışma ruhsatını ve faaliyet konuları uygun olan işyerlerine tatil günleri çalışma ruhsatı verir. Belediyenin yetki alanındaki işyerlerinde Tüketiciyi Koruma Yasası'na göre etiket ve fiyat denetimleri yapar. 

Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER BİRİMİ

İlçemizde bulunan sanat merkezleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve aydınlar ile işbirliği yaparak, ilçe halkının kültür ve sanat yaşamına katkı sağlar. 

Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yazımı paylaşmak ister misiniz?

Facebook ile paylaşGoogle Plus ile paylaşTwitter ile paylaş
DMC Firewall is a Joomla Security extension!